Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศราคากลาง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ 077 - 826 809 E-Mail : bangnon2012@hotmail.co.th
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  ข้อมูลการติดต่อ
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและพระปฤติมิชอบ
 
 
  💠 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  💠 ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจรติประจำปี
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
 
 
  💠 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  💠 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
Facebook
ทต.บางนอน
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับอำเภอ) เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 18) 23 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (ดู : 26) 15 ก.ค. 2564
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด (ครั้งที่ 2) (ดู : 37) 7 ก.ค. 2564
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 33) 25 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องวันรับถุงยังชีพ ตามรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับถุงยังชีพ (ดู : 117) 15 มิ.ย. 2564
ประกาศเรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (ดู : 37) 10 มิ.ย. 2564
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ดู : 88) 2 มิ.ย. 2564
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 33) 28 พ.ค. 2564
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 29) 28 พ.ค. 2564
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลบางนอน จังหวัดระนอง (ดู : 25) 28 พ.ค. 2564
การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 99) 18 พ.ค. 2564
เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 80) 18 พ.ค. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการเก็บภาษีประจำปี 64 (ดู : 22) 14 พ.ค. 2564
เรื่อง ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและแจ้งอัตราภาษีป้าย (ดู : 67) 17 ก.พ. 2564
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 10) 24 ม.ค. 2564
การขึ้นทะเบียนรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน (ดู : 77) 18 ม.ค. 2564
ประกาศเรื่อง ยกเว้นค่าธรรมการออกใบอนญาต พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2563 (ดู : 78) 9 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เริ่อง กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายปี 2563 (ดู : 99) 9 ธ.ค. 2563
แจ้งผู้เสียภาษีเขตตำบลบางนอน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 144) 30 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ (ดู : 88) 5 พ.ย. 2563
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้ง (ดู : 164) 2 ต.ค. 2563
แผนปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564 (ดู : 123) 1 ต.ค. 2563
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 101) 1 ต.ค. 2563
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 103) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย (ดู : 84) 15 ก.ย. 2563
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2563) (ดู : 153) 28 ส.ค. 2563
วิทยุเตือนภัย ช่วงวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค.63 (ดู : 8) 31 ก.ค. 2563
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ดู : 112) 7 ก.ค. 2563
เรื่อง รณรงค์การฉีดวัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 149) 19 พ.ค. 2563
ปศุสัตว์จังหวัดระนอง แจ้งแผนปฏบัติโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยเทศบาลตำบลบางนอนจำดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 เวลา09:00-12:00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางนอน (หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน) โดยผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอนไว้แล้วนำบัตรลงทะเบียน (สีเขียว) มารับบริการได้ในวันและเวลาดังกล่าว (ดู : 145) 19 พ.ค. 2563
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 156) 18 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับถุงยังชีพ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ดู : 173) 8 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัน เวลาลงทะเบียน สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ตามรายละเอียดดังนี้ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 รับลงทะเบียนหมู่ที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 รับลงทะเบียนหมู่ที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 รับลงทะเบียนหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน ตามหนังสือประกาศนี้ (ดู : 197) 29 เม.ย. 2563
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ดู : 142) 21 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรีและประกาศจุฬาราชมนตรีให้ประชาชนทั่วไปและผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จากเว็บไซต์ (ดู : 120) 9 เม.ย. 2563
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) และมีสิทธิ์ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 166) 7 เม.ย. 2563
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 135) 7 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 161) 7 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 154) 7 เม.ย. 2563
คำแนะนำการเสียภาษี (ดู : 169) 11 พ.ย. 2562
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2563 (ดู : 159) 1 ต.ค. 2562
กิจกรรมการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 130) 23 ก.ย. 2562
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง (ดู : 263) 22 ก.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน ปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ครั้งที่ 2 (ดู : 467) 14 มิ.ย. 2562
วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 (ดู : 115) 5 มิ.ย. 2562
เทศบาลบางนอนเชิญประชาชนร่วมคัดแยกขยะ (ดู : 54) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 192) 24 พ.ค. 2562
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 178) 24 พ.ค. 2562
ขายทอดตลอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ดู : 216) 15 พ.ค. 2562
เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองระนอง(ปรับปรุงครั้งที่ 3) (ดู : 242) 7 พ.ค. 2562
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 7) 15 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (ดู : 211) 20 ธ.ค. 2561
วันเอดส์โลก 2561 (ดู : 126) 30 พ.ย. 2561
รายงานการประเมินผลการจัดบริหารสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (ดู : 235) 23 พ.ย. 2561
ลอยกระทง2561 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ดู : 144) 22 พ.ย. 2561
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 ต.ค. 2561 (ดู : 222) 10 ต.ค. 2561
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ (ดู : 335) 4 ต.ค. 2561
การเปิดโปงขบวนการพันปี จนถึงการจับกุม (ดู : 310) 17 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดระนอง (ดู : 386) 17 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์และเสนอผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562 (ดู : 218) 17 ก.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน
  เลขที่ ๑๔๔/๑ หมู่ที่ ๓ ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๒๖-๘๐๙
  Copyright © 2016. www.bangnoncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs