Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศราคากลาง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ 077 - 826 809
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2563) (ดู : 39) 28 ส.ค. 2563
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง (ดู : 20) 7 ก.ค. 2563
เรื่อง รณรงค์การฉีดวัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 40) 19 พ.ค. 2563
ปศุสัตว์จังหวัดระนอง แจ้งแผนปฏบัติโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยเทศบาลตำบลบางนอนจำดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 เวลา09:00-12:00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางนอน (หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน) โดยผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเทศบาลตำบลบางนอนไว้แล้วนำบัตรลงทะเบียน (สีเขียว) มารับบริการได้ในวันและเวลาดังกล่าว (ดู : 27) 19 พ.ค. 2563
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 59) 18 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับถุงยังชีพ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ดู : 89) 8 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัน เวลาลงทะเบียน สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ตามรายละเอียดดังนี้ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 รับลงทะเบียนหมู่ที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 รับลงทะเบียนหมู่ที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 รับลงทะเบียนหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน ตามหนังสือประกาศนี้ (ดู : 112) 29 เม.ย. 2563
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ดู : 65) 21 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรีและประกาศจุฬาราชมนตรีให้ประชาชนทั่วไปและผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จากเว็บไซต์ (ดู : 39) 9 เม.ย. 2563
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) และมีสิทธิ์ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 84) 7 เม.ย. 2563
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 46) 7 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 93) 7 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 67) 7 เม.ย. 2563
คำแนะนำการเสียภาษี (ดู : 72) 11 พ.ย. 2562
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2563 (ดู : 79) 1 ต.ค. 2562
กิจกรรมการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 61) 23 ก.ย. 2562
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานดับเพลิง (ดู : 181) 22 ก.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน ปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ครั้งที่ 2 (ดู : 203) 14 มิ.ย. 2562
วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 (ดู : 13) 5 มิ.ย. 2562
เทศบาลบางนอนเชิญประชาชนร่วมคัดแยกขยะ (ดู : 0) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 92) 24 พ.ค. 2562
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 72) 24 พ.ค. 2562
ขายทอดตลอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ดู : 135) 15 พ.ค. 2562
เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองระนอง(ปรับปรุงครั้งที่ 3) (ดู : 159) 7 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (ดู : 92) 20 ธ.ค. 2561
วันเอดส์โลก 2561 (ดู : 59) 30 พ.ย. 2561
รายงานการประเมินผลการจัดบริหารสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (ดู : 148) 23 พ.ย. 2561
ลอยกระทง2561 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (ดู : 60) 22 พ.ย. 2561
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 ต.ค. 2561 (ดู : 141) 10 ต.ค. 2561
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ (ดู : 231) 4 ต.ค. 2561
การเปิดโปงขบวนการพันปี จนถึงการจับกุม (ดู : 116) 17 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดระนอง (ดู : 244) 17 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์และเสนอผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2562 (ดู : 119) 17 ก.ย. 2561
ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 163) 11 ก.ย. 2561
แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 (ดู : 74) 8 ส.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2562 (ดู : 63) 6 ก.ค. 2561
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระนอง (ดู : 153) 2 ก.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (ดู : 160) 10 พ.ค. 2561
แผนพัสดุประจำปี 2561 (ดู : 164) 9 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจการป้องกันอัคคีภัย (ดู : 96) 6 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 (ดู : 207) 31 ม.ค. 2561
การมอบหมายอำนาจในการปฏิบัติงานให้รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน (ดู : 61) 3 ม.ค. 2561
การมอบหมายอำนาจให้รองนายกรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน (ดู : 57) 3 ม.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องการแสดงงบสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 194) 28 ธ.ค. 2560
แผนงาน - แผนพัสดุประจำปี 2561 (ดู : 223) 24 พ.ย. 2560
แจ้งผลการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำ (ดู : 175) 8 พ.ย. 2560
แผนงาน - แผนพัสดุประจำปี (ดู : 163) 1 พ.ย. 2560
การยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างในเว็บไซด์ของเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 186) 3 ต.ค. 2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 (ดู : 125) 31 ส.ค. 2560
แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำประปาบ่อบาดาล (ดู : 1770) 15 ส.ค. 2560
ปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 ครั้งที่ 3 (ดู : 249) 8 ส.ค. 2560
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง คนงานประจำรถขยะ (ดู : 203) 26 ก.ค. 2560
แจ้งเตือนสภาวะอากาศระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2560 (ดู : 181) 25 ก.ค. 2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง คนงานประจำรถขยะ (ดู : 177) 21 ก.ค. 2560
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง คนงานประจำรถขยะ (ดู : 292) 21 ก.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้าง คนงานประจำรถขยะ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 (ดู : 291) 21 ก.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน การประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล)เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่1) (ดู : 234) 28 มิ.ย. 2560
ประกาศ เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 206) 27 มิ.ย. 2560
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ยาเสพติด (ดู : 121) 26 มิ.ย. 2560
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 205) 6 มิ.ย. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน
  เลขที่ ๑๔๔/๑ หมู่ที่ ๓ ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๒๖-๘๐๙
  Copyright © 2016. www.bangnoncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs