Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศราคากลาง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ 077 - 826 809
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  สายตรงนายก
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ โครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 41) 24 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 53) 5 พ.ย. 2563
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง โตนก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 46) 5 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 46) 4 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 56) 30 ต.ค. 2563
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 54) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 71) 16 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนนเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 91) 2 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนนเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 77) 17 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางค์ทิพย์ 2 หมุ่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 70) 14 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 69) 14 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 59) 14 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 64) 14 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 83) 19 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 69) 19 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางค์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 65) 19 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 65) 19 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 61) 29 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51) 29 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 53) 27 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51) 18 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 63) 14 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 54) 14 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51) 8 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 60) 29 เม.ย. 2563
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 59) 22 เม.ย. 2563
เรื่อง ประผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563) (ดู : 64) 1 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 64) 1 เม.ย. 2563
เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ตามประกาศ เทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 204) 25 มี.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 77) 25 มี.ค. 2563
รายละเอียดคุณลักษณะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 67) 25 มี.ค. 2563
เรื่อง ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ 6 คัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 73) 24 มี.ค. 2563
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี 2563 (ดู : 130) 1 ต.ค. 2562
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี 2563 (ดู : 150) 1 ต.ค. 2562
ประกวดราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และถนน คสล. ซอยปรางทิพย์ 2 แยกขวา ม.3 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง (ดู : 156) 18 ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารเครื่องจักรกลและศูนย์ อปพร. (ดู : 150) 10 ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศุภนิมิตร หมู่ที่ 1 (ดู : 155) 10 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ขนาด ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนอน (ดู : 484) 26 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ความจุ ๒๐ ลบ.ม. (ถังเก็บน้ำ) บ้านเขาพริกไทย หมู่ที่ ๒ (ดู : 359) 25 ธ.ค. 2560
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ฯเขาพริกไทย ม.2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง (ดู : 332) 14 ธ.ค. 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 363) 25 ต.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ดู : 403) 15 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 (ดู : 261) 15 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (ดู : 260) 15 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (ดู : 233) 15 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (ดู : 281) 15 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 หลัง (ดู : 280) 19 ก.ค. 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 229) 19 ก.ค. 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 226) 19 ก.ค. 2560
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 211) 19 ก.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (ดู : 317) 4 ก.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ดู : 283) 19 มิ.ย. 2560
ประกาศ ยกเลิกประกาศประมูลจ้าง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบางนอนใน - นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง (ดู : 255) 7 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน - นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 223) 2 มิ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหลุมถ่าน 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 231) 19 พ.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี (ซอยมิตซู) สามแยกบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 259) 19 พ.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง ประมูล โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเหมืองรู (แยกซ้าย) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 251) 19 พ.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 (ดู : 292) 8 ก.พ. 2560
เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง อาคารโรงจอดรถ (ศูนย์เครื่องจักร) ขนาด 1 ชั้นจำนวน1หลัง (ดู : 266) 18 ม.ค. 2560
เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระนองธานี-ทวีสินค้า หมู่ที่ 2 (ดู : 306) 23 พ.ย. 2559
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน
  เลขที่ ๑๔๔/๑ หมู่ที่ ๓ ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๒๖-๘๐๙
  Copyright © 2016. www.bangnoncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs