Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศราคากลาง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ 077 - 826 809 E-Mail : bangnon2012@hotmail.co.th
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  ข้อมูลการติดต่อ
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและพระปฤติมิชอบ
 
 
  💠 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  💠 ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจรติประจำปี
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
 
 
  💠 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  💠 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
Facebook
ทต.บางนอน
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (ซอยขวางกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 24) 3 ส.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ (แยกเข้าซอย1,2,3) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 13) 3 ส.ค. 2564
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 4 (แม่หัด) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 24) 30 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 16) 30 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ำขนาด PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ชนิดบานหัว ความหนา 8.5 ชั้น ยาว 540.00 เมตร ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 18) 30 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน (ดู : 33) 23 มิ.ย. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อ รถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (ดู : 45) 9 มิ.ย. 2564
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ รถยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน (ดู : 47) 27 พ.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนจวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ (e-bidding) (ดู : 77) 2 ก.พ. 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ โครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 120) 24 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 120) 5 พ.ย. 2563
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง โตนก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 114) 5 พ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 113) 4 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 109) 30 ต.ค. 2563
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 95) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 108) 16 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนนเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 141) 2 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนนเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 136) 17 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางค์ทิพย์ 2 หมุ่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 105) 14 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 120) 14 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 107) 14 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 109) 14 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 124) 19 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 107) 19 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางค์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 99) 19 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 99) 19 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 94) 29 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 86) 29 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 93) 27 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 89) 18 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 103) 14 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 103) 14 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 83) 8 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 95) 29 เม.ย. 2563
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 102) 22 เม.ย. 2563
เรื่อง ประผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563) (ดู : 110) 1 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 108) 1 เม.ย. 2563
เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ตามประกาศ เทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 239) 25 มี.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 115) 25 มี.ค. 2563
รายละเอียดคุณลักษณะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 101) 25 มี.ค. 2563
เรื่อง ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อ รถบรรทุกขยะ 6 คัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 107) 24 มี.ค. 2563
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี 2563 (ดู : 183) 1 ต.ค. 2562
ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี 2563 (ดู : 218) 1 ต.ค. 2562
ประกวดราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และถนน คสล. ซอยปรางทิพย์ 2 แยกขวา ม.3 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง (ดู : 204) 18 ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารเครื่องจักรกลและศูนย์ อปพร. (ดู : 215) 10 ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศุภนิมิตร หมู่ที่ 1 (ดู : 198) 10 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ขนาด ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนอน (ดู : 542) 26 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ความจุ ๒๐ ลบ.ม. (ถังเก็บน้ำ) บ้านเขาพริกไทย หมู่ที่ ๒ (ดู : 437) 25 ธ.ค. 2560
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ฯเขาพริกไทย ม.2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง (ดู : 387) 14 ธ.ค. 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 434) 25 ต.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ดู : 456) 15 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 (ดู : 309) 15 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (ดู : 300) 15 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (ดู : 297) 15 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (ดู : 321) 15 ส.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 หลัง (ดู : 368) 19 ก.ค. 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ประจำปี 2560 (ดู : 270) 19 ก.ค. 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 302) 19 ก.ค. 2560
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 เทศบาลต าบลบางนอน อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 249) 19 ก.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (ดู : 370) 4 ก.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน
  เลขที่ ๑๔๔/๑ หมู่ที่ ๓ ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๒๖-๘๐๙
  Copyright © 2016. www.bangnoncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs