Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศราคากลาง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ 077 - 826 809
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ประกาศราคากลาง
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 26) 17 ส.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 21) 17 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 51) 17 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 49) 17 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางค์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 51) 17 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 58) 17 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 51) 14 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 33) 14 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลาง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ดู : 39) 8 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 38) 29 เม.ย. 2563
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง (ดู : 45) 11 ธ.ค. 2562
ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผาดาด หมู่ที่ 1 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมืองทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 218) 16 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเข้าพริกไทย หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ ปรับปรุงผิวถนน overlay (ดู : 101) 31 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ถนน คสล. บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลและศูนย์ อปพร. ม.3 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง (ดู : 99) 31 ก.ค. 2562
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมืองทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 99) 11 ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 91) 11 ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน – นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 47) 11 ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโยธาพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 49) 28 มิ.ย. 2562
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางทิพย์ 2 แยกขวา หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 44) 28 มิ.ย. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศุภนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 46) 28 มิ.ย. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารเครื่องจักรกลและศูนย์ อปพร. หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 45) 26 มิ.ย. 2562
ประกาศราคาในงานจ้าง ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถแม็คโคร (ดู : 290) 21 ก.พ. 2561
ก่อสร้าง อาคารสานักงานเทศบาลตาบลบางนอน ขนาด 2 ชั้น จานวน 1 หลัง (ดู : 539) 12 ธ.ค. 2560
ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 20 ลบ.ม. (ถังเก็บน้้า) หมู่ที่ 2 (ดู : 556) 12 ธ.ค. 2560
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบางนอนใน-นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง (ดู : 471) 2 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้าง อาคารโรงจอดรถ หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 362) 2 มิ.ย. 2560
โครงการ ปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา ซอยหลุมถ่าน 1 หมู่ที่ 4 (ดู : 269) 29 พ.ค. 2560
โครงการ งานขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยลุงอบ หมู่ที่ 1 (ดู : 242) 29 พ.ค. 2560
โครงการ ก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสายเพชรเกษม - เขาพริกไทย หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 (ดู : 252) 29 พ.ค. 2560
โครงการ ก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระนองธานี - ทวีสินค้า หมู่ที่ 2 (ดู : 184) 29 พ.ค. 2560
โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยอาจารย์วิรัช หมู่ที่ 1 (ดู : 172) 29 พ.ค. 2560
โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยลุงมน หมู่ที่ 1 (ดู : 169) 29 พ.ค. 2560
โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยครูถาวร หมู่ที่ 2 (ดู : 186) 29 พ.ค. 2560
โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.บางนอน (ดู : 208) 29 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง เรื่อง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน - นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 204) 23 พ.ค. 2560
2560 รางน้ำ ซอยหลุมถ่าน 1 ม.4 (ดู : 248) 19 พ.ค. 2560
2560 ราคากลาง รางน้ำ ซอยมิตซู ม.3 (ดู : 241) 19 พ.ค. 2560
2560 ราคากลาง ถนน คสล. พร้อมรางน้ำ ซอยเหมืองรู (แยกซ้าย) ม.3 (ดู : 200) 19 พ.ค. 2560
ประกาศ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน1คัน (ดู : 271) 28 มี.ค. 2560
เรื่อง อาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลบางนอน ขนาด 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 3 (ดู : 306) 24 ม.ค. 2560
โครงการ อาคารโรงจอดรถ (ศูนย์เครื่องจักร) ขนาด 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน (ดู : 281) 27 ธ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลุมถ่าน 2 (ยายแล้ม) หมู่ที่ 4 (ดู : 323) 29 มี.ค. 2559
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยลัดดา หมู่ที่ 2 (ดู : 284) 29 มี.ค. 2559
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองรู หมู่ที่ 3 (ดู : 304) 29 มี.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยเสียด หมู่ที่ 1 (ดู : 284) 29 มี.ค. 2559
โครงการก่อสร้างงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านปรางค์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 (ดู : 324) 29 มี.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 2 หมู่ที่ 2 (ดู : 226) 23 มี.ค. 2559
 
 หน้า  1 | 
 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน
  เลขที่ ๑๔๔/๑ หมู่ที่ ๓ ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๒๖-๘๐๙
  Copyright © 2016. www.bangnoncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs