Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศราคากลาง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ 077 - 826 809
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  ข้อมูลผู้บริหาร
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  สายตรงนายก
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
Facebook
ทต.บางนอน
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ประกาศราคากลาง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ดู : 73) 7 ธ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง รั้วหน้าศูนย์อาคารเครื่องจักรกล และศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 93) 20 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 117) 17 ส.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 115) 17 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 152) 17 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 121) 17 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางค์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 123) 17 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 128) 17 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม - เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 128) 14 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง แยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 75) 14 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลาง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ดู : 85) 8 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 87) 29 เม.ย. 2563
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง (ดู : 105) 11 ธ.ค. 2562
ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยผาดาด หมู่ที่ 1 และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมืองทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 273) 16 ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเข้าพริกไทย หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ ปรับปรุงผิวถนน overlay (ดู : 155) 31 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ถนน คสล. บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลและศูนย์ อปพร. ม.3 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง (ดู : 154) 31 ก.ค. 2562
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมืองทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 155) 11 ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 147) 11 ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน – นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 87) 11 ก.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโยธาพัฒนา 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 89) 28 มิ.ย. 2562
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางทิพย์ 2 แยกขวา หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 83) 28 มิ.ย. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศุภนิมิตร หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 84) 28 มิ.ย. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารเครื่องจักรกลและศูนย์ อปพร. หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 84) 26 มิ.ย. 2562
ประกาศราคาในงานจ้าง ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถแม็คโคร (ดู : 359) 21 ก.พ. 2561
ก่อสร้าง อาคารสานักงานเทศบาลตาบลบางนอน ขนาด 2 ชั้น จานวน 1 หลัง (ดู : 622) 12 ธ.ค. 2560
ก่อสร้าง ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 20 ลบ.ม. (ถังเก็บน้้า) หมู่ที่ 2 (ดู : 621) 12 ธ.ค. 2560
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยบางนอนใน-นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง (ดู : 593) 2 มิ.ย. 2560
โครงการก่อสร้าง อาคารโรงจอดรถ หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 423) 2 มิ.ย. 2560
โครงการ ปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา ซอยหลุมถ่าน 1 หมู่ที่ 4 (ดู : 316) 29 พ.ค. 2560
โครงการ งานขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยลุงอบ หมู่ที่ 1 (ดู : 311) 29 พ.ค. 2560
โครงการ ก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสายเพชรเกษม - เขาพริกไทย หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 (ดู : 301) 29 พ.ค. 2560
โครงการ ก่อสร้าง ปรับปรุงผิวถนน overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายระนองธานี - ทวีสินค้า หมู่ที่ 2 (ดู : 257) 29 พ.ค. 2560
โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยอาจารย์วิรัช หมู่ที่ 1 (ดู : 231) 29 พ.ค. 2560
โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยลุงมน หมู่ที่ 1 (ดู : 214) 29 พ.ค. 2560
โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยครูถาวร หมู่ที่ 2 (ดู : 231) 29 พ.ค. 2560
โครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.บางนอน (ดู : 255) 29 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง เรื่อง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน - นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ดู : 280) 23 พ.ค. 2560
2560 รางน้ำ ซอยหลุมถ่าน 1 ม.4 (ดู : 316) 19 พ.ค. 2560
2560 ราคากลาง รางน้ำ ซอยมิตซู ม.3 (ดู : 285) 19 พ.ค. 2560
2560 ราคากลาง ถนน คสล. พร้อมรางน้ำ ซอยเหมืองรู (แยกซ้าย) ม.3 (ดู : 249) 19 พ.ค. 2560
ประกาศ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน1คัน (ดู : 325) 28 มี.ค. 2560
เรื่อง อาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลบางนอน ขนาด 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 3 (ดู : 370) 24 ม.ค. 2560
โครงการ อาคารโรงจอดรถ (ศูนย์เครื่องจักร) ขนาด 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน (ดู : 372) 27 ธ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลุมถ่าน 2 (ยายแล้ม) หมู่ที่ 4 (ดู : 386) 29 มี.ค. 2559
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยลัดดา หมู่ที่ 2 (ดู : 350) 29 มี.ค. 2559
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองรู หมู่ที่ 3 (ดู : 366) 29 มี.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยเสียด หมู่ที่ 1 (ดู : 344) 29 มี.ค. 2559
โครงการก่อสร้างงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านปรางค์ทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 (ดู : 371) 29 มี.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 2 หมู่ที่ 2 (ดู : 276) 23 มี.ค. 2559
 
 หน้า  1 | 
 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน
  เลขที่ ๑๔๔/๑ หมู่ที่ ๓ ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๒๖-๘๐๙
  Copyright © 2016. www.bangnoncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs