Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศราคากลาง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ 077 - 826 809 E-Mail : bangnon2012@hotmail.co.th
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  สายตรงนายก
  ข้อมูลการติดต่อ
 
แผนงาน
 
  แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  การจัดการองค์ความรู้
  คู่มือบริการประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและพระปฤติมิชอบ
 
 
  💠 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  💠 ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  💠 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจรติประจำปี
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม
 
 
  💠 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  💠 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
Facebook
ทต.บางนอน
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗
 
  ข่าวรับสมัครงาน
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลบางนอน (ดู : 26) 7 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 39) 1 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักจ้าง (ดู : 32) 1 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 102) 9 มิ.ย. 2564
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 215) 2 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 222) 14 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 300) 16 มี.ค. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ดู : 270) 16 ส.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา (ดู : 172) 13 ส.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (ดู : 128) 13 ส.ค. 2562
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 325) 11 ต.ค. 2561
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน (ดู : 324) 18 ก.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกสรรและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน (ดู : 261) 22 พ.ค. 2561
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ดู : 555) 27 เม.ย. 2561
ประกาศรับเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 417) 16 ส.ค. 2559
 
 หน้า  1 | 
 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน
  เลขที่ ๑๔๔/๑ หมู่ที่ ๓ ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๒๖-๘๐๙
  Copyright © 2016. www.bangnoncity.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs