เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
account_box คณะผู้บริหาร
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 081-893-0405
นายบุญเลิศ อินทร์จันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 081-535-4178
นายธนวัฒน์ เหล่าสุทธิวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-172-5375
นางอรุณรัตน์ ใสสุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 084-992-1412
account_box สมาชิกสภา
นายอดุล สุขแดง
ประธานสภาเทศบาล
นายเกษม อินทร์ช่วย
รองประธานสภาเทศบาล
นางกาญจนี ยศธำรง
เลขานุการสภาเทศบาล
นายกิตตินันท์ เพ็ชรฉิม
สท. เขต 1
นายธนะ สุพักดี
สท.เขต 1
นายประทีป คงมีศรี
สท.เขต 1
นางนิติกานต์ วิรุฬรักษ์สกุล
สท. เขต 1
น.ส.ธัญชนก สินเจริญ
สท.เขต 1
นายเกษม อินทร์ช่วย
สท. เขต 2
ร.ต.ต. วิสูตร บุญญวงศ์
สท. เขต 2
นางทัศนีย์ จันทน์ดี
สท. เขต 2
นายพินิตย์ คงเพ็ชร
สท. เขต 2
นายราเชนทร์ สังข์ช่วย
สท. เขต 2
นายอัครชัย เอกพันธ์พงศ์
สท. เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายภานุวัฒน์ ปาละมุล
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-094-3982
นางกาญจนี ยศธำรง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-943-6611
นางจรรยา เต็มพร้อม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 090-868-6635
นายอธิวัตน์ ผุสดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-724-5859
นายวิชา วัฒนาปรีชาเกียรติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 086-743-6542
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
นางกาญจนี ยศธำรง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 086-943-6611
น.ส.กัลยพัทธ การดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางวันเพ็ญ จ้านสกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวชุติมา สมชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุภาวรรณ นันแจ้ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนันทน์พล ช่วยแก้ว
นิติกรชำนาญการ
น.ส.ภัทรชริญา จิตร์ภักดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายบุญฤทธิ์ จุลเขต
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุจิตรา เสาว์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายตะวัน มาตรวิรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นายสหชัย เพ็ชรวรรณ
นักการ
นางชูใจ ใยแก้ว
คนงานทั่วไป
นางพรรณี ไชยทิพย์
คนงานทั่วไป
นายวิทย์ธวัช ยมจันทร์
คนงานทั่วไป
นายจำนิ เพ็ชรฉิม
พนักงานดับเพลิง
นายศิริพงษ์ สมจิตร
พนักงานดับเพลิง
นายอภิสิทธ์ ทองกุล
พนักงานดับเพลิง
นายปิยะณัฐ พรหมจรรย์
พนักงานดับเพลิง
นายสัมพันธ์ ยิ่งขจร
พนักงานดับเพลิง
account_box กองคลัง
นางจรรยา เต็มพร้อม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 090-868-6635
น.ส.พิมพ์พิชชา หงษ์บุญญารักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาววันทนา ศรียุก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.เยาวลักษณ์ แสงสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวบุญพา เย็นบ้านควน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางรัชนีวรรณ อนันตสุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวชุติปภา จัตุรงค์บุญญา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
น.ส.สิริอร สัญญากิจ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายธวัช ฤทธิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.สมรักษ์ สวิญญาณกทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางณภัทร พรหมมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายศุภชัย บุญเซ็ก
ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
นางสาวมารศรี ช่วยฉ่ำ
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายอธิวัตน์ ผุสดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-724-5859
นายสุขโข สัตยวิจิตร
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายประยุทธ วิลัยศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายถาวร สุขช่วย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสมศักดิ์ ศรีคง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
น.ส.สุภัคธธิดา รักร่วม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสนธยา วงค์กลาง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนิพน ขาวเขาอ้อ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายพรประสิทธิ์ ล้านเกตุบุตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายอุดม นันแจ้ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายศราวุธ ศรีม่วง
พนักงานขับรถยนต์
นายธนวัฒน์ ทวารา
พนักงานขับรถยนต์
นายอุดมศักดิ์ ล้านเกตุบุตร
คนงานผลิตน้ำประปา
นายวิชาญ ทิวคง
คนงานผลิตน้ำประปา
นายสุเตือน เวศรินทร์
คนงานทั่วไป
นายณัฐวุฒิ วงค์กลาง
คนงานทั่วไป
นายวิโรจน์ หัสทน
คนงานทั่วไป
นายอมร เพ็ชรฉิม
คนงานทั่วไป
นายไช เชื้อกล้า
คนงานทั่วไป
นายวีระพล ยืนยง
คนงานทั่วไป
นายต้นตระการ จุลเขตต์
คนงานทั่วไป
นายวีรวุฒิ วั่นโทน
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา
นายภานุวัฒน์ ปาละมุล
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวิภา ธนบัตร
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจารุภา รัตนเทพี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอรนิชา วิชิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริมา ปิสาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสายฝน สุวรรณี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณิสา เพชรวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกัญจนา รัตนเทพี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวิชา วัฒนาปรีชาเกียรติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายศรายุทธ เสือดาว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายวินัย วรสิงห์
พนักงานขับรถยนต์
นายสำเนา อยู่คง
พนักงานขับรถยนต์
นายวัลลภ จิตรจะ
พนักงานขับรถยนต์
นายนพพร รัชกาล
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม เวศรินทร์
คนงานประจำรถขยะ
นายปิยะ แย้มลังกา
คนงานประจำรถขยะ
นายบาหยัน หมื่นจิตร
คนงานประจำรถขยะ
นายอัครเดช ชัยสวัสดิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายทศพล ไพฑุรย์
คนงานประจำรถขยะ
นายอุดมศักดิ์ เกตุฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายเนติราช ไชยรัตน์
คนงานประจำรถขยะ
นายสมหมาย ผอมกลัด
คนงานประจำรถขยะ
นายวิชิต หัสทน
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญนำ บุญช่วย
คนงานทั่วไป
นายธีระพงษ์ ชัยภูมูล
คนงานทั่วไป