ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง