ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง