ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ. 6144 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง